Některé zajímavé zmínky v historických dílech a dokumentech


Bílek, T. V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r.1618 (Praha, 1883)


Čítanka kraje opočenského a dobrušského (Pokrok, Hradec Králové 1937)


Desky zemské království Českého (Řada I., Kvaterny trhové, sv.1. Praha, 1941)


Emler, Josef: Pozůstatky desk zemských království Českého r.1541 pohořelých


Krejčík, Adolf Lud.: Rodopisné zprávy hořických urbářů z let 1628 až 1632 (Časopis rodopisné společnosti Československé v Praze, ročník II., 1930)


Menčík, Ferdinand: Dějiny města Jičína. Díl I. Od založení Jičína až do roku 1620 (Obec jičínská, Jičín 1902)


Ottův slovník naučný, XIV (1899)


Pamětní kniha městyse Kuklen 1776 – 1918 (sepsal Josef Všetečka, ředitel školy v.v., 1926)


Paprocký, Bartoloměj: Diadochos, it est successio - jinák Poslaupnost Knížat a králův českých ...


Ruth, Frant.: Kronika král. Prahy a obcí sousedních (I.- III. v Praze, Körber, 1903)


Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého

díl II. (Hradecko, 1883):

díl IV. (Vysočina táborská, 1885):

díl V. (Podkrkonoší, 1887):


Sedláček, August: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (Academia, Praha 2001)


Schaller, Jaroslav: Beschreibung der Königl. Haupt- und Residenzstadt Prag ... (IV. Bd., Prag 1797)


Schimon, Anton: Der Adel von Böhmen, Mähren u. Schlesien, Ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der sämtlichen böhm., mähr. u. schl. Adelsfamilien ... (Böhm. Leipa, 1859)


Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu, Svazek III., 1558-1573 (Digitální knihovna "České sněmy", http://www.psp.cz/eknih/snemy/v030/1558/t000802.htm)


Šebesta, Vít: Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války (dipl. práce, filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016)(2003, s využitím poznámek Jana Č., doplněno 2017)

Začátek stránky       Hlavní stránka