Blaničtí rytíři a lokomotivy z Francie


Na rozdíl od příběhu o aviatiku Václavovi, který je asi tak od páté věty trochu – dejme tomu – cimrmanovský, je tohle vyprávění o jeho mladším bratru Vincencovi naprosto pravdivé a opírá se o existující dokumenty.

Vincenc se narodil r. 1875 a pokud jde o vztah k technice, měl na něj starší bratr Václav určitě vliv. Podobně jako on se i Vincenc – podle vysvědčení nejspíš docela dobrý žák – nejdřív vyučil strojním zámečníkem a pak se po krátké praxi v Turnově vydal do světa. Nejdřív byl zřejmě pár let ve Vídni, pak si taky musel odbýt vojnu (v r.1898 se dostal až do Boky Kotorské), pak následovala znova Vídeň, kde absolvoval speciální kurs pro obsluhu parních kotlů a strojů, a nakonec Praha (c.k. státní průmyslová škola).

Na rozdíl od Václava se místo návratu do rodné vesnice Vincenc v Praze usadil natrvalo. Našel si zajímavou práci v železničních dílnách, po několika letech se oženil (s Emilií se znali z Vídně) a založil tady rodovou větev, do které mám tu čest patřit.

Dědeček Vincenc (sám si raději říkal Čeněk) nejen musel výborně rozumět parním kotlům, válcům, pístům, ojnicím, šoupátkům, Wattovu regulátoru a spoustě dalších důmyslných mechanismů, ale asi si dobře rozuměl i s lidmi kolem sebe. Brzo se vypracoval na dělmistra a do penze šel nakonec jako vrchní oficiál.

Když jsem se nedávno probíral složkou s písemnostmi, které po něm zůstaly, objevil jsem mezi nimi, kromě různých dokladů, nejméně dva pozoruhodné dokumenty.


První je z roku 1900 a jde o text přednesený v Katolicko-politické jednotě ve Vídni. Podotýkám, že dědeček byl hluboce věřící a v různých křesťanských spolcích působil po celý život. Z jeho poznámek je přitom znát také silné vlastenecké a sociální smýšlení (bohužel, tyhle pojmy nám po stu letech už připadají trochu nadnesené nebo dokonce archaické, že?). Na pětadvacetiletého zámečníka je text psaný velmi zběhlou rukou a s perfektním pravopisem - jeho fotografie jako vídeňského šviháka z roku 1901 se k tomu skoro nehodí. Dovolil jsem si z delší dědečkovy úvahy vytrhnout pasáž o blanických rytířích:


     „Mám za to, že není mezi Vámi nikoho, komu by nebyla známa česká „Blanická pověst“. To není pouhá pověst mezi lid vržená bez rozmyslu; základy pověsti té nejsou však v tom vrchu Blaníku zapuštěny, ty musíme hledati v lidu, v národu!
     Což myslíte, že se Blaník ještě nikdy neotevřel, aby národ náš vyburcoval ze mdloby? Či domníváte se, že národ náš bude kdysi ve větším nebezpečí než dosud býval?
     Je Vám znám rok neblahý, rok všeobecného pohřbení našeho národa? Jest to rok 1620. Ne v Blaníku, v národě dřímali tichý sen rytíři – praví synové české matky a ti probudivše se, rozešli se po umučeném národu, po zdupané a zbědované zemi.
     Učili, psali, kázali, povzbuzovali a utěšovali, i pověst vymyslili - tu ji máte, tu Blanickou naši pověst! A neuplynulo mnoho desetiletí a národ tu byl zas – okleštěný sice, ale schopen podniknouti boj za své bytí či nebytí.
     Vidíte – to byli blaničtí rytíři poprvé venku. Než jděme dále. Přišel rok 1848. Kdo jej přivedl? Několik nad jiné prudších rytířů blanických, ale nebyl nadarmo. Zase mrákota obestřela naše krásné království. ... A ejhle! - aby hřeb poslední nebyl zaražen, aby ty tyranské, otrocké okovy nesepjaly a nesehnuly šíje otců a dědů našich, o to zase postarali se blaničtí rytíři!
     Znáte Hálka, znáte Kolára, znáte Palackého a mnohé jiné buditele národa? Vidíte – ty a nikoho jiného myslím, o rytířích blanických Vám vyprávěje. ... Nyní zajisté věříte, že národ náš nebude nikdy poroben ani vyhuben, – máť on své rytíře blanické!“

O takovém výkladu známé pověsti – optimistickém, na rozdíl od té obvyklé docela chmurné verze (rytíři pořád ještě spí, asi tedy ještě není tak zle, aby nemohlo být hůř) – jsem neměl tušení, a když jsem se poptával přátel a známých, ani oni se s tímhle pojetím zatím nesetkali.


Zatímco v prvním dokumentu je popsána pozoruhodná myšlenka, druhý dokument je pozoruhodný už svou samotnou existencí. Jde o záznamy v dědečkově pracovním zápisníku, týkající se roku 1919 a jeho cesty do Francie. To bylo tak:

Po 1.světové válce v nově vzniklém Československu bylo málo lokomotiv – hodně jich asi bylo zničeno za války, možná jich taky víc zůstalo v Rakousku či Maďarsku, to nevím. Každopádně mladý stát nutně potřeboval nějaké další, výroba v První českomoravské továrně na stroje v Libni byla nedostatečná a plzeňská Škodovka začala vlastní lokomotivy vyrábět až v roce 1920. Proto nám nějakou pomoc slíbili tehdejší spojenci.

A tak v létě roku 1919 odjela do francouzského městečka Is-sur-Tille u Dijonu první skupina českých železničářů (několik specialistů, strojvůdci, topiči). Měli za úkol opravit a postupně přepravit do Čech větší počet lokomotiv – šlo o 92 původně říšsko-německých strojů, odkoupených z válečné kořisti USA v ceně 47 tisíc dolarů za lokomotivu. Dědeček Vincenc byl jedním z těchto železničářů – a možná dokonce „nejpřednějším“, protože zůstal ve Francii 3 měsíce, po celou dobu akce, a jako jediný dělmistr z celé skupiny měl nejspíš na starosti organizování všeho možného – práce na opravách strojů a na přípravě jejich transportu do Čech, ale i ubytování a stravování českých pracovníků ...

O tom všem právě svědčí dědečkův zápisník, obsahující i seznam jednotlivých lokomotiv s údaji o jejich transportu, včetně záznamů o personálu. Podle pana Motyčky z Generálního ředitelství Českých drah, který je znalcem historie parních lokomotiv a má přehled o příslušných archivních fondech, je tento zápisník jediným existujícím kompletním seznamem lokomotiv získaných tehdy z Francie (cituji: „z historického hlediska je to "bomba" a jednoznačně autenticky vypovídá o prodeji“)!

Vida, jak laik může být užitečný na poli, kde by to byl vůbec nečekal: původně jsem se jen zkusil nesměle zeptat, čeho že se to dědeček vůbec zúčastnil. Až pak se ukázalo, jak zajímavý dokument ležel dlouhá léta doma ve skříni a unikl i pozornosti mého táty, ač profesí archiváře (pravda, jeho odborné zaměření mělo opravdu k železnicím daleko).

Na první fotografii vlevo, vytvořené původně jako "Carte postale", tedy pohlednice pro známé a příbuzné, je dědeček Vincenc (ten přísný pán vpravo) snad s nějakým francouzským kolegou, z té další vpravo je myslím zřejmé, že ve skutečnosti až tak moc přísný nebyl. Na poslední fotografii je stroj s číslem 10186, který byl opravovaný jako poslední (proto ten trochu špatně čitelný nápis "poslední stroj" na kotli). A tady je možné se podívat na ukázku z dědečkova zápisníku, končící právě záznamem o zmíněném posledním stroji (od Ing. Karla Zeithammera, spolupracovníka Národního technického muzea a rovněž velkého znalce železnic, jsem se v září 2013 dozvěděl, že tuto lokomotivu vyrobila v r. 1909 německá firma Henschel v Kasselu, a že u ČSD jezdila až do 23.9.1958 pod označením 413.027. Pan Zeithammer také celou událost, včetně historických souvislostí, hezky popsal v článku "Cesta do Is sur Tille" ve sborníku Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, který vydalo Národní technické muzeum Praha r. 2014).


Naposled zapískaly píšťaly lokomotiv dědečkovi začátkem ledna 1942. Jak už to chodí, můžu jen litovat, že mi pověst o blanických rytířích ani pohádky o mašinkách nemohl vyprávět on sám ...Připojuji ještě několik ukázek z dopisů, které psal Vincenc Čeřovský z Francie - hezky dokreslují okolnosti i celou atmosféru té doby.

Is-sur-Tille 21. 6. 1919:

... Dnes konečně mohu pustiti se do psaní a vylíčiti Vám, kde vlastně jsem a jak se mi vede. Jest ticho, slunce chýlí se k západu a jen u vedlejšího baráku kopanou hrající Američané mě vyrušují. Samá angličtina. –

Tudíž k mému odjezdu z Prahy. Vše šlo dobře až na hranice do Dvořiště. Zde kontrola pasů a jelo se dále do Sumeravy, první stanice v Hor. Rak. Zde opět výstup, – zde obdrželi jsme volné jízdenky až do Buchsu ve Švýcarech. – K mému překvapení shledávám, že průvodce – tlumočník legionář má jen dovolenku, jako by jel někde do Chuchle na posvícení. Koupil jsem mu tudíž lístek též do Buchsu a jelo se zase franc. rychlíkem do Lince. – Náš vůz byl odepnut a zůstal v Linci a franc. rychlík se spojil s druhou částí od Vídně a jel dále. Všechna intervence u stan. úředníka byla marná, ježto na vlak dohodový nemá žádný práva a jsou to potom samé spací vozy a vlak již nadmíru zatížen. Ve stanici čekal rychlík druhý Milánský, s kterým bychom byli mohli se dostati do Innomostí. Ten byl však tak naplněn, že ani na chodbách nebylo místa a rakouští železničáři s posměchem nás odbývali, zvláště když se dozvěděli, že jedeme pro stroje do Francie. Čekali jsme tudíž až do 1 1/2 h. v noci na osobní vlak, leč ani v tom ve třídě III. nebylo nikde místa. Vstoupili jsme tudíž do tř. II. a zapravili poplatek třídy vyšší. – Zde jsem seděl dosti pohodlně až do Solnohradu. Zde bylo obyvatelstvo i železničáři laskavější i po celou další jízdu. – Nejhorší to jest v Hor. Rak. –

V 7 h. večer jsme přijeli do Innomostí a já ještě s jedním přenocoval v hotelu, dobře se najedl, zase jako člověk. – Ostatní spali v čekárně na dráze. – Z Innomostí k Feldkirchu před stanicí Landeckem nastalými vedry a noční bouří horská bystřina zasypala trať v délce asi 100 m, takže doprava děla se přestoupením do druhého již připraveného vlaku a večer přijeli jsme do Feldkirchu, kde spali jsme všichni v hotelu, vždy po dvou v pokojích, dobře se najedli a napili. – Cestou odebrali nám pasy, legionáře, ježto pasu neměl, pustil náčelník na svoji zodpovědnost do Buchsu s podotknutím, že ho Švýcaři vrátí. – Telegrafoval jsem tudíž z Feldkirchu do Curychu na konzulát a vyprosil si odpověď do stanice Buchsu. – Leč odpověď vůbec nepřišla a milý hoch musel zpět, k čemuž jsem mu ovšem musel koupiti lístek do Čech. – Tak vypadá naše správa. Neumí v tom ještě chodit. Pustili nás do světa beze vší direktivy, starejte se. – Jeli jsme tudíž sami nádherným, čistým, ve všem vzorným Švýcarskem. Z Curychu odbočil jsem dle zamýšlené cesty na Verieres na Basilej, abychom měli spojení. – V neděli totiž ve Švýcarech vlaky nejezdí, jenom jeden a my měli cestování již všichni dosti. V Basileji se přenocovalo zase pohodlně a ráno šlo to dále. – V kantonech francouzských však již vymizela ta pověstná čistota, úprava a to již šlo tak dále až sem. Do Is-sur-Tille jsme přijeli ráno s poručíkem Plichtou, rozeným Pražanem, takto však usedlým Američanem, který jest v Paříži při naší delegaci a jest nyní k nám přidělen. – V pondělí jsme odpočívali. – Prohlédli si tábor americký, mají zde as 20.000 zajatých Němců a nyní vše předávají Francouzům. – Američané jsou praví lordi. Pravý opak jsou Francouzi. – Dřou, kde se to dá. První týden jsme byli přiděleni do kuchyně americké, nyní máme kuchyni vlastní pro Čechy, Poláky a Rumuny. Dnes přijel další transport Čechů z Loun, Nymburka a Kr. Hradce, takže nás Čechů jest zde nyní 52 osob. – Ještě jsme neposlali žádný stroj, ježto německé Rakousko nechce dovoliti žádný průvoz němec. strojů ani nám, ani Polákům, ani Rumunům. – Pracujeme tudíž dále a náš personál čeká, až cestou diplomatickou se vše urovná. – Bylo nám hlášeno, že to bude během 24 hodin, leč uplynul 3tí den a dosud nepřišla zpráva žádná. Chtějí vytlouct asi nějaké kompenzace, nepochybně uhlí, ježto nemají žádné a dopravu mají již obmezenu. – To se však, dá-li Pán Bůh, dobře urovná. – Is-sur-Tille jest hnízdo, jakému není hnedle rovno. – V krajině mírně pahorkovité na pláni v průměru asi 1 hodiny jest za městečkem postaven tábor, barák vedle baráku, divadlo, biograf, dráhy, to vše postavili Američané svým nákladem. Půda vápencovitá, plno prachu a velká vedra. – Dnes jest poněkud mírněji. – Aby se po silnicích neprášilo, kudy projíždí denně tisíce automobilů, motocyklů a všech jiných čistě amerických dopravních prostředků, kropí Američani silnice olejem. – V divadle pro vojsko se hraje každý den v 7 h večer, ovšem anglicky, – zase jen vojáci a čistě po americku a jest tam místa tak pro 3 tisíce osob. Kázeň mají výbornou a velice úslužní lidé. Nikde není viděti vojáka roztrhaného, umazaného, všude panuje a je viditelno bohatství a zámožnost. – Též jejich kuchyně jest velmi zajímavá. – Mají tam 6 černochů – kuchařů a vaří se zase amerikánsky. Kupř.: Ráno mezi 6–7 jest snídaně a to jest černá káva, několik kousků pečeného uzeného masa se syrobem a chléb bílý jak naše vánočky. Jiný chléb zde není. – Kdo má málo, jde si ještě, třeba i 3x. – V poledne mezi 11–12 h. jest oběd, vlastně přesnídávka a tu jest zase černá káva a jídlo každý den jiné, kupř. dnes bylo hašé s rýží velmi slazenou, 2 brambory veliké a chléb. – Zase jedlík může si vzíti, až se nají, – dostane. – Večer mezi 5–6 h. jest večeře, jídlo hlavní a každý den jiné. Dnes kupř. rybí konservy s hráchem, jakousi rajskou omáčkou a chlebem. – Velice si potrpí na různé ovocné marmelády, konservy, sušené švestky jako příkrm. – Polévku však jsme ještě neměli a po té se mi nejvíce stýská. – Měli jsme však již guláš, vepřové kotlety atd. Poláci jedí jako nezavření.

V naší kuchyni jsou 3 polští legionáři z Ameriky jako kuchaři a jeden černoch jako vrchní kuchař. Též umývání nádobí, které jsme dostali a které si každý musí přinésti sebou a umýti, jest zajímavé. – Ve veliké dlouhé vaně jest horká voda s rozpuštěnou sodou, kde se vše opláchne, v druhé vaně voda čistá horká, kde se nádobí opláchne. – Zbytky jídel se házejí do zvláštních sudů a to se potom odváží. –

A tak plyne život jednotvárně, práce plno a vzpomínek ještě více… Jest zde od Amerikánů koupeno 100 lokomotiv, 600 nákladních vozů a v jiném táboře asi 4 500 koní, které se budou nyní dopravovati do Čech. – Bydlím v baráku s p. vrchním komisařem Kollerem, poručíkem Plichtou a dnes se k nám přistěhoval ještě z Loun přibyvší dílovedoucí – četař Modr.

Is-sur-Tille 6. 7. 1919:

... Co nevidět bude to již měsíc, co jsem z domova odejel a za tu celou dobu nedostal jsem jediné řádky od Vás. Jak trudná to doba, kde myšlénky se střídají hlavou, jak se Vám daří (...) Ani jsem netušil, že to zde bude tak vleklé, že stroje jsou v tak ubohém stavu, že k přepravě do Čech potřebují důkladnější opravy a tím také pomaleji se mohou expedovati. Dnes 6. 7. jsme poslali 2 stroje a zítra v pondělí 7. 7. jdou další 2 stroje. Bude jich teprve 18, co jsme poslali. Máme zde nyní více personálu na opravu, takže týdně v nejlepším případě můžeme posílati 8 strojů, což jest stále málo. Naše expedice bude trvati tak do konce srpna, proto jsem žádal o vystřídání, leč pan vrchní komisař Koller nechce o tom ani slyšet, až prý alespoň sebereme nejdůležitější materiál a základ pro všechny stroje. Zde neplatí „padla“, je-li potřebí, pracujeme déle a jdou-li transporty domů, je třeba i v noci dohlédnout. – Od rána do noci stále na nohou v tom vedru a kancelářské práce máme na večer. Dostali jsme ještě jednoho inženýra, p. vrch. komisaře Adlera od pražského ředitelství, takže písemné práce jdou nyní snáze. – Jinak však mně pohyb na zdravém vzduchu dosti prospívá a večer jsem hodně unaven. Prach a špínu vždy večer smyji v lázních amerických pod sprchou, výborné to zařízení v zdejší krajině. – Zajímavé jsou zde i vojenské pekárny, kde peklo se denně 1,200.000 pecnů chleba pro vojsko. – Škoda, že Amerikáni se chvatem od nás stěhují a vše odváží. – Francouzi vše přebírají a ti mají ve všem dales. –

Náš barák jest dosti pohodlně sestaven, ze dřeva a pobitý lepenkou, podlaha vyvýšená, takže pod ní mají volný úkryt krysy, které nám hrají a piští po celou noc. Té pakáže jest zde velmi mnoho. Máme zde kamna a v chladných nocích si zatopíme. – Všechno sami, žádná obsluha. To nám zde jaksi obstarává jeden zámečník, dobrý muž a kuchař, uvaří večer čaj, aby v té pustině byl život snesitelnější. – Okolí Is-sur-Tille jest podobné naší krajině, celé porostlé lesem a zelení, mírně kopčitého terénu a pěstuje se zde v údolí hodně chmele, pšenice apod. Kolem říčky Tille jsou pěkné procházky. – Městečko se jmenuje Is na Tille. -

Včera jsem zase pral to nejnutnější, do rána to v baráku uschlo, v ruce zmandlovalo a je to dobré. Až se zase vrátím, dá-li Pán Bůh, budu žíti zase jako člověk a dovedu si toho více vážit. – Čekáme nyní další transport z Čech, nyní jsme měli lidi z Přerova a Brna, pravé bolševiky. Každý hledí jen pokud možno nejvíce nakoupiti a o vlastní práci, svůj stroj, se nestarají. Kupují mýdlo, rýži, kakao, kávu, konservy, nitě, látky, ačkoliv ty jsou zde drahé. Potraviny na cestu domů dostávají na 10 dní. Dostanou-li je, jsou nespokojeni, že to nebudou jíst, že si raději koupí jiné věci – nedostanou-li nic, tím větší rámus, že bez potravin nejedou, nic na cestě nedostanou atd. – Samé nespokojenosti. Budu rád, až to bude s krku ...


(19.12.2007, poslední úprava září 2016)

Začátek stránky